Κάμερα & επεξεργασία εικόνας: Χρυσάνθη Μπαδέκα

Μουσική: Georges I. Gurdjieff – De Hartmann Piano Music